Gún (Guán) / Lán • 阮 / 咱

歡迎加入台語文學創作陣營,有 1 工「阮」ē Pìⁿ-tsiâⁿ「咱」

2010年1月6日 星期三

綠黨黨員辦活動:蔗農 kap 賴和

.

「蔗農 kap 賴和:彰化二林 ê 苦難 kap 抗爭」讀冊分享會

時間:2009.1.10(星期日) 14:30
場地:有河 book(淡水鎮中正路 5 巷 26 號 2 樓)

一、二林事件 ê 歷史回顧(分享者:陳志豪)
二、賴和:左派文學 ê thia̍p 磚 á sai(分享者:王鐘銘)
三、二林反中科運動(分享者:相思寮後援會博任)

Beh 知詳細請 tshi̍h 本貼文標題
.