Gún (Guán) / Lán • 阮 / 咱

歡迎加入台語文學創作陣營,有 1 工「阮」ē Pìⁿ-tsiâⁿ「咱」

2010年8月29日 星期日

施俊州 博士論文出爐 -目前陳設於府城舊冊店--敬請同好及研究者分享與指教,〈本書扣除成本,結餘款項捐贈"首都詩報"做為推廣台語文學基金〉平裝本NT:400元 精裝本NT:750元 以上不含郵資

施俊州 博士論文出爐 -


                                目前陳設於府城舊冊店--

                                             敬請同好及研究者分享與指教,

                           〈本書扣除成本,結餘款項捐贈"首都詩報"做為推廣台語文學基金〉
    
                       平裝本NT:400元 精裝本NT:750元 以上不含郵資

2010年3月16日 星期二

STSP 新主筆 tsiūⁿ 任

.
《首都詩報》加入 1 位新主筆,prof. Lîm Jū-khái(林裕凱教授);taⁿ 已經 tsiūⁿ 任,正式接第 4 期(5/15 出刊)報導版 ê 編務。Tsiah 請鄉親序大 kā lán tàu 牽成、tàu 鋪排。厝邊隔壁、樓頂樓 kha nā 有 siáⁿ 好事、街頭路尾 nā 有 siáⁿ niù-sù,tsiah 請 tàu sio 報。本刊是台文界 ê「社區」報(以台語文學社群為對象),絕對 bē 看 kuân 無看低,雞 á 鳥 á tāi m̄ 報、員外阿舍娶 sim-pū kho̍k-kho̍k 報。Ān 講版面有限,先報先贏;期待 STSP 早日 pìⁿ 16 版 ê《首都論報》。

林裕凱.jpg
創作稿、詩評:請投:
siutosipo@gmail.com(總編輯柯柏榮)
kuapiking@hotmail.com (柯柏榮)

報新聞,請寄:
林裕凱:jukhai.lim@gmail.com
施俊州:marcusttsi@gmail.com

訂報、őo-ián、試讀,請 tsih-tsiap:
siutosipo@gmail.com(潘靜竹)
tainancity342@yahoo.com.tw(潘靜竹)
府城舊冊店 06-2763093
.

《首都詩報》第 3 期 2010.03.15 出刊

.
頭版 kap 第 8 版「店頭消息」
No.3 報頭.jpg

No.3 八版.jpg

2010年2月21日 星期日

《火煉的水晶:二二八台語文學展》新冊發表會

.
《火煉的水晶:二二八台語文學展》新冊發表會――時間:2009 年 2 月 24 日上午 10 點 30 分。地點:高雄市歷史博物館二樓大禮堂(鹽埕區中正四路 272 號,uá 愛河)。主辦單位:高雄市文化局。

掃描0003.jpg
收 11 个人 ê 19 篇台語詩 iah 台語小說:

林沈默、陳坤崙、胡長松、陳金順、陳秋白、張德本、陳明仁、李長青、李魁賢、宋澤萊、陳雷。

《火煉的水晶》基本出版項
策展者:張德本、陳秋白、陳金順、胡長松。編印者:台灣文學藝術獨立聯盟。出版者:筆鄉書屋 pen410221@yahoo.com.tw,(07)3874301。藝術顧問:顏雪花(Catherine Yen)。定價:250。出版日:2010 年 1 月 25 日。
.
.

2010年2月11日 星期四

《首都詩報》2 期 2010.01.15 出刊

.
《首都詩報》第二期:頭版
.
SP 2.1.jpg
訂《首都詩報》ê 方式
郵政劃撥:31563998
戶名:府城舊冊店潘靜竹
.
㈠ 一般訂戶:1 年 6 期 500 kho͘,送《2006 台語文學選》1 本。

㈡ 榮譽訂戶:1 年 6 期 1000 kho͘,送《2006 台語文學選》1 本 + 舊冊 8 折優待。

㈢ 團體訂戶:
① 1 年 6 期 2000 kho͘,ta̍k 期 15 份
② 1 年 6 期 3000 kho͘,ta̍k 期 30 份
.

2010年1月6日 星期三

綠黨黨員辦活動:蔗農 kap 賴和

.

「蔗農 kap 賴和:彰化二林 ê 苦難 kap 抗爭」讀冊分享會

時間:2009.1.10(星期日) 14:30
場地:有河 book(淡水鎮中正路 5 巷 26 號 2 樓)

一、二林事件 ê 歷史回顧(分享者:陳志豪)
二、賴和:左派文學 ê thia̍p 磚 á sai(分享者:王鐘銘)
三、二林反中科運動(分享者:相思寮後援會博任)

Beh 知詳細請 tshi̍h 本貼文標題
.