Gún (Guán) / Lán • 阮 / 咱

歡迎加入台語文學創作陣營,有 1 工「阮」ē Pìⁿ-tsiâⁿ「咱」

2010年3月16日 星期二

STSP 新主筆 tsiūⁿ 任

.
《首都詩報》加入 1 位新主筆,prof. Lîm Jū-khái(林裕凱教授);taⁿ 已經 tsiūⁿ 任,正式接第 4 期(5/15 出刊)報導版 ê 編務。Tsiah 請鄉親序大 kā lán tàu 牽成、tàu 鋪排。厝邊隔壁、樓頂樓 kha nā 有 siáⁿ 好事、街頭路尾 nā 有 siáⁿ niù-sù,tsiah 請 tàu sio 報。本刊是台文界 ê「社區」報(以台語文學社群為對象),絕對 bē 看 kuân 無看低,雞 á 鳥 á tāi m̄ 報、員外阿舍娶 sim-pū kho̍k-kho̍k 報。Ān 講版面有限,先報先贏;期待 STSP 早日 pìⁿ 16 版 ê《首都論報》。

林裕凱.jpg
創作稿、詩評:請投:
siutosipo@gmail.com(總編輯柯柏榮)
kuapiking@hotmail.com (柯柏榮)

報新聞,請寄:
林裕凱:jukhai.lim@gmail.com
施俊州:marcusttsi@gmail.com

訂報、őo-ián、試讀,請 tsih-tsiap:
siutosipo@gmail.com(潘靜竹)
tainancity342@yahoo.com.tw(潘靜竹)
府城舊冊店 06-2763093
.

沒有留言: