Gún (Guán) / Lán • 阮 / 咱

歡迎加入台語文學創作陣營,有 1 工「阮」ē Pìⁿ-tsiâⁿ「咱」

2010年3月16日 星期二

《首都詩報》第 3 期 2010.03.15 出刊

.
頭版 kap 第 8 版「店頭消息」
No.3 報頭.jpg

No.3 八版.jpg

沒有留言: