Gún (Guán) / Lán • 阮 / 咱

歡迎加入台語文學創作陣營,有 1 工「阮」ē Pìⁿ-tsiâⁿ「咱」

2009年12月14日 星期一

1 首反現實 ê 好詩 ?

.
No.1: 7
1 首反現實 ê 好詩 ? /唐秉輝

Tī 2 冬前
有 1 工,雨鬚 sap-sap-á 落,
1 台車 kha̍p-tio̍h 1 个 gín-á gia̍h ê 雨傘;
好字運--ê 是,
Tú 好,gín-á 無受傷

Hit-ê 100歲 ê 老人
駛 1 台車
伊講:伊駛車
是 beh ē-tit-thang 避免衰老,
因為駛車 hōo 伊警覺

Tsìn 前,1 個月前無 juā 久,
伊人ta̋ⁿ-tsiah hōo 警察掠無照駛車 niâ
Koh tsìn 前,4 個月前,
伊駛車 kha̍p-tio̍h 人 tō 走,
Mā 因為 án-ne 失去伊 ê 駕照

醫生講,伊是強迫性精神病者
1 位詩人講,tse 是 1 首好詩 tng leh 發展:
是反現實,甚至是魔幻現實主義者 ê 好詩;
我聽 tio̍h tsit 句話 ê 時,
心內感覺足歡喜--ê

警官講,tse 是 1 个事實
發生 tī 日本仙台,
我 tī hit 禮拜,tú-á 好 tī in 國旅遊
Kui 尾,我聽 tio̍h tsit 1 句警官講 ê 話時,
心內感覺足艱苦--ê

Mā m̄ 知影 1 首
好詩走 tó 位去,
真是足拍損 !
.

沒有留言: