Gún (Guán) / Lán • 阮 / 咱

歡迎加入台語文學創作陣營,有 1 工「阮」ē Pìⁿ-tsiâⁿ「咱」

2009年12月2日 星期三

發刊詞:《府城詩刊》革新號創刊

.
No 1: 3
發刊詞

/編輯部

8 開 8 版報紙型、清一色台語刊物《首都詩報》(STSP/MPF)創刊!Tī 2009 年 11 月 15。

觀顧過去,運動期《台語文摘》(1989)ê 創刊,代表台語「研究」以外台文界「社區報導」ê ui(衣)形成--a。1991、96年《台文通訊》、《台文 Bong 報》創刊,koh-khah 是前運動期海外台語報業《台灣語文月報》系列刊物(1975-79)ê 部分繼承,論者稱漢羅刊物系譜 ê「永遠」報業。STSP 想 beh 跟 tuè、學習--ê,tō 是 tsit 線刊物脈絡 ê 報導性、創作欲念 kap 語言kè-i̍k 理念(漢羅合用文、標準化)。Tī 報導方面,ān tī 主事者新聞寫作 ê 能力 kap 筆手 iáu bē kàu 位,STSP 暫時安排頭、二版做試行,主題開放,是台語文學所有文類活動 ê 紀事 kap 論評;「報導」欄位,mā 包括詩論、冊評等文類,ē 刊 tiàm 三版以後 ê 台語詩專版、做偉大詩人創作的「配角」iah 證明。

STSP 革新--ê iáu koh 有 1 項:前身刊物《府城詩刊》(HSSK)。HSSK tī 2007 年 2 月 28 發行試刊號;tâng 年 6--月正式創刊、9 月 2 5 發行第二期 suah 來休刊,有影辜負 tsē-tsē 贊助戶 kap 讀者。STSP 改頭換面、tuî 頭創刊,定位做 HSSK ê 革新號。Tuì 戰後詩史來看,組詩社、出詩刊,是邊緣文類對抗主流版面 ê 心理反映;久--來,mā tsiâⁿ 做同仁互相 ő-ián、po-so ê 遺風舞台。HSSK ê 創刊不知不覺 mā 延續同仁詩刊 ê 歷史敗筆,號稱「全國純度最高的台語詩刊」;tī 訂費以外,以「府城詩社」ê 名義擴大徵求 ài 納年費 ê「社友」。Tiah--ê lóng 是首先 ài 除、ài「革」ê 文化無意識。《首都詩報》是刊物、m̄ 是團體,有讀者、有贊助戶,無同仁;只要有納訂費 ê 人,lóng 是當然社友。

本刊 m̄-káⁿ 比論創作 kuân 度,因為 he 是經驗性 ê 風評,m̄ 是未曾出刊 tō huah 起來 khǹg ê 記錄。M̄-koh,對藝術質、創作 kuân 度 ê 追 jiok,ē 反映 tī 本刊 ê 選文標準 kap 反對一稿兩投 ê 守門政策(邀稿例外)。Kap tse sio 牽連--ê,是本刊對稿費 ê 態度:發「圖書禮卷」,是目今 ta-uâ ê tāi-tsì;tō 算有 1 工發現金,本刊 mā 無鼓勵捐稿費。發稿費、領稿費,是出版者、作者之間 ê 道德憲法;領稿費 kap 捐「善款」tio̍h 分開處理。本刊贊成台語詩人陳金順發願在先 ê「稿費期成運動」,期待台文界出版生態早日正常化。

《首都詩報》英文名:Metropolis Poetry Forum。「詩」原底翻做「Poesis」,為 beh hông 看 khah 有改做「Poetry」;「Poesis」是「詩」ê 古早詞(拉丁語),mài 講。「Forum」,照字典頂 ê 解說、以 lán tsit-pîng ê 文化色彩 kā「翻」,指:菜市 á 邊、「福安宮」ê 廟埕 iah 廣場,爐主、信眾、頭人、序大 tiāⁿ tī hia phò-tāu、tshiâu 是非(審判)、拆字數 ê 所在;本刊 kā tsit 字 kap「tribune」lām 摻 leh 想,ē-sái kā 翻做「論壇」、「論報」iah「論壇報」。「Metropolis」字面真簡單,(世界)大都市、首府 ê 意思,m̄-koh 文化內涵比行政意義的 ê「capital」ke tsiâⁿ 花。簡單講,「metropolis」原本指:殖民時代,kap 殖民地、外地相對 ê 帝國(殖民母國)、帝國首都 iah 內地;代表 1 款中心宰制邊緣 ê 文化精神,ē-tit 講 tō 是現代性(modernity)ê 象徵。Tī 後現代、後殖民理論 ê 脈絡頂,「現代性」是 1 个 hō͘ 人 phuì 痰 phuì-nuā(負面)ê 詞,本刊單純 the̍h 充滿「現代」氣味 ê「metropolis」來做抵抗性 ê 挪用(appropriation):Tī 台灣文學受殖民文學控制 ê 當代,台語文學 beh tsiâⁿ 做暫時--ê、戰術性 ê「首都」文學,面向台灣外地文學、ǹg 無壓迫 ê 未來。詩,kan-na 是《首都詩報》ê khut-sè 之一 nā-tiāⁿ。
.

沒有留言: