Gún (Guán) / Lán • 阮 / 咱

歡迎加入台語文學創作陣營,有 1 工「阮」ē Pìⁿ-tsiâⁿ「咱」

2009年12月2日 星期三

大加臘 ê〈?〉No 1: 3
/ Voyu Taokara Lâu

問講是 án 怎、nah 無 ài
I 注神直 tshuē
Tshuē 無疑問符--ni̍h 自底 ka-la̍uh ê 意義

Kám 驚對逆 ê 目光 kap 長短 kha 話???
緊 bih 去圓圓 ê 句點藤牌後 piah
Tsham 別人 lām-lām 做伙
卻 nā beh 為靈魂 pûn phín-á
用 ba̍k-tsiu-mn̂g 做筆
Ùn 通光 ê 墨
Īng 過心--ni̍h 清紅 ê 畫布--ê
Bē 免得疑 ngā 疑問符為 siáⁿ 起致
頭 lê-lê beh「求人 ē 體會」
怪奇 i phak 落地了後
He 輕搖搖孤 1 點 ê「吐 khuì」
何 mih 苦浮 bē tsiūⁿ 天

Kám 無致覺
He 形體 sio-siâng sio-siâng--ê
是 siáⁿ 人 ê 疑問符 phāiⁿ 性命 ê 鎖鍊 ?!
無 ta-uâ thài 重 tī-leh

無 beh 問 koh 樣 ê 因端
獨獨問 siáⁿ 人 ē 得替 i 喘 khuì
Tsiah 來 kí-kí-tu̍h-tu̍h
「是 án 怎無 beh kap 人 tâng 行 kāng 心?」
.

沒有留言: