Gún (Guán) / Lán • 阮 / 咱

歡迎加入台語文學創作陣營,有 1 工「阮」ē Pìⁿ-tsiâⁿ「咱」

2009年12月14日 星期一

胡長松 ê 後現代「運動」詩

.
No.1: 6
問愛運動 ê 人幾个補充問題  /胡長松

(85)你 siōng 欣賞 ê 姿勢是 siáⁿ-mih?
(86)你運動 ê 時,tshuì lóng leh 創 siáⁿ?
(87)你運動 ê 時,頭殼 lóng leh 想 siáⁿ?
(88)你無伴 1 个人 kám 有法度運動?
(89)Beh 睏 ê 時你 kám 是 koh leh 想運動 ê tāi-tsì?
(90)運動 ê 過程你 kám bat 感覺 ē-sái 超過 siáⁿ-mih 人?
(91)假使 beh 論輸贏,你 siōng m̄ 願輸--去 ê 是 siáⁿ-mih 項目?
(92)Nā kā 你 khǹg tī 無終點線 ê 運動埕,你想你 ē-sái 維持 juā 久?
(93)運動 ê 時你感覺你 ê 骨 khah 痠 a̍h 是胃 khah lám?
(94)你 ê 心臟 siōng 緊 1 分鐘 ē 堪 leh 跳幾下?
(95)你穿 ê 運動鞋是 siáⁿ-mih 牌子--ê?
(96)厝--ni̍h ê人 kám 支持你運動?
(97)你 lóng 幾點睏?
(98)你 kám iáu ē 記第一个問題是 siáⁿ?
.

沒有留言: