Gún (Guán) / Lán • 阮 / 咱

歡迎加入台語文學創作陣營,有 1 工「阮」ē Pìⁿ-tsiâⁿ「咱」

2009年12月2日 星期三

宋澤萊 ê〈句點〉


No.1: 3
句點/ 宋澤萊

實體 ê 烏點,空心 ê 圓箍 á
Lóng 真好

我完結 1 隻蚼蟻 ê 一生
遏止 1 个帝國繼續發展
我 hōo 戰爭停止
悲劇結束

1 篇文章,你滔滔不絕,字字珠玉
每 1 擺中 ng ê 歇睏由我替你安排
Koh-khah 長 tō 無要緊
我 ē hōo 你換氣

我有可能迷失
Tī 逃避暴風雨山路上
Tī 火燒 ê 羅馬城中
我出現 m̄ 是
M̄ 出現也 m̄ 是
我盡量呼喚驚嘆號
前來解救

無人有法度決定 1 場戀愛
是 m̄ 是結束
女主角已經隱入重重深院之中
聲音 tī 夢中 tsiah ē-tàng聽--著
我 m̄ 敢自作主張
盡量向問號請教
我反對英雄主義,認真 kap 人合作
Bē 每 1 个場合 lóng 強出頭

我佩服先覺者書寫無字之書
只存 1 點句點
O-ló 詩中之詩
句點全無
.

沒有留言: