Gún (Guán) / Lán • 阮 / 咱

歡迎加入台語文學創作陣營,有 1 工「阮」ē Pìⁿ-tsiâⁿ「咱」

2009年12月2日 星期三

作家議員李文正 ê 詩

.
No 1: 4
台灣國加油 / 李文正

請你 mài koh 講中華民國
因為 i 早 tio̍h 滅亡
Mā mài koh 講台灣全省
因為阮聽--tio̍h 心肝 ē gîng
請你 tio̍h 來講咱 ê 母語
台灣 ê 文化 tsiah bē 死
Mā mài koh 講兩岸 ê 關係
台灣中國是 1 人 1 家
咱 lóng 為台國 phah-piàⁿ
台灣加油向前行
.

沒有留言: