Gún (Guán) / Lán • 阮 / 咱

歡迎加入台語文學創作陣營,有 1 工「阮」ē Pìⁿ-tsiâⁿ「咱」

2009年12月14日 星期一

詩人寫 hōo 詩人 ê 詩

.


No.1:6
發光出聲 ê 軟體
──讀文友蔡文傑 ê 台語詩集有感


/楊 焜 顯天地之間有 1 條界線,無形無影
無顯影劑 ê心靈暗房,有靈魂 leh 發光出影
瘸 kha 破 siùⁿ ê 行者 tiām 靜散步,輪椅流轉
Se̍h 過萬里,kiâⁿ 出 ka-kī ê 街路心圖
將帥兵馬棋局進退 ê 步數,你有影無 kha-jiah
Tshuē-tio̍h 上帝有路用 ê 軟體,驅動 kha-sau ê 命盤升級
牛罵頭惠如先蔡家祖傳 ê 堅心,文種向陽豐收
Tshìng 出母語歌詩 lâng-sn̂g 中清水筒 á 米糕 ê 清芳

尖 tshuì ê 啄樹鳥無言語,傳情話急急如律令
銀河邊牛郎星夜孵夢,愛神 ê 甘泉輕輕 á tò
沃活苦旱 ta-lian 少年 ê siuⁿ 思種,逢春 pok-ínn
陰陽之間有 1 條界線,愛光人影
Kiâⁿ 入伊柔情 ê 腹內,戀歌輕聲細說
苦瓜空思 ê 戀情甌 á,thîn 滿甘甜 ê 寫實情詩
你獨身 ê 文字荒野,開出心花萬蕊四季紅
早春 ê 報馬 á 鳴鑼開道,尾蝶 á 1 隻 1 隻 iā-iā 飛

撐戀海起湧 ê 船篙,1 字 1 字你掌中 tiām 靜運筆
khuaⁿ-khuaⁿ-á 划出望情 ê 1 tsuā 水路,熱情出帆
你駛電動 ê 棑 á 過武鹿,遊清水
入戀港,撞埠岸情關 ê 海湧夜夜子時起漲流
五汊 ê 港邊,青春詩情茫茫網夢
Tī 精神 ê 深更,夢路網頁字字句句拋網
你純情 ê 心肝底,有滿載入港 ê 烏金
海天之間有 1 條界線,發光出影

【註解】

1. 蔡文傑:人稱「腦性麻痺詩人」,沒有因自幼腦性麻痺而無法清楚言說、挺腳行走、流暢握筆打字而停下創作的步伐、求愛的勇氣與生命的沉思,多年來已榮獲許多文學創作以及熱愛生命等獎項。因對母語深愛有加而創作台語詩,2006 年出版《風愈大我愈欲行》(遠景)第一本個人台語詩集。

2. 烏金:「烏魚子」的在漁民之間的暱稱。以此詞語隱喻文傑從「陰光」(烏)到「陽光」(金)向陽行旅的生命超越。
.

沒有留言: