Gún (Guán) / Lán • 阮 / 咱

歡迎加入台語文學創作陣營,有 1 工「阮」ē Pìⁿ-tsiâⁿ「咱」

2009年12月2日 星期三

台語學生:先生 kap 學生 ê 詩

.
No 1: 4-5
信徒 / 陳潔民 (sia̋n-séⁿ)
 
虔誠
是唯一 ê 態度

相信 ka-kī  
相信真理
阮做 ê 決定
ka-kī 擔起

有 siáⁿ-mih tāi-tsì
來迫害
阮 mā 無 leh 驚
可比穿 1 領
刀槍不入 ê
鐵布衫

In 免想 beh 用
奸巧 ê 頭腦
卑鄙 ê 計謀
來相瞞

In hiah-ê 步數
早 tō hōo 阮
Tsha̍k--破

虔誠
是唯一 ê 態度

阮是 ka-kī
也是真理
永遠 ê
信徒

_______

No 1: 4-5
慶生 / 林瑋翔 (高工二)

有雞卵糕
Mā 有唱生日歌
án-ne 慶祝
算普通、普通
高職生慶生
雞卵糕,無
生日歌,mā 無
Kan-ta 1 欉樹 á
Koh 有 10 幾个人
1 人掠 1 kha
樹 á 對 hōo 準
阿魯巴 tshuah leh 等
咻--tsi̍t-ē!
樹 á kui 欉好好
Ē-kha 減 1 粒 phōng-kó

_________

No 1: 6
油桐花 / 許閔澤 (高工二)

五月中 ê 某 1 工
Tī 阮 tau 後山
日頭 iá-bē 探頭 ê 透早
茫霧 iá-bē 消失 ê 透早
露水 iá-bē 溶去 ê 透早
眠夢 iá-bē 清醒 ê透早
阮 tau 後壁 ê 八卦山
油桐樹頂 ê 花蕊
當 tiām-tiām-á 準備 beh 開
開出伊 siōng-kài 美麗 ê 形影
為著 beh 迎接
充滿希望 ê 1 工
無論花蕊 tī 樹頂 a̍h 是樹 kha
A̍h 是墜落 tī thôo-kha
伊,油桐花
Iáu 是我心目中 siōng-suí ê 花
因為伊是
開 tī 阮tau ê 後山
.

沒有留言: